ارزیابی میزان بیان برخی از ژن های تحمل به خشکی و تغییرات آنزیمی در ارقام مونوژرم چغندرقند

این مقاله به بررسی تاثیر بیان ژن بر تحمل به خشکی در چغندرقند می پردازد. نویسندگان: سعید نواب پور، ساناز رمضان پور، احد یامچی، علی اص...

ادامه مطلب